Kwaliteit

Als vrijgevestigd GZ-psycholoog en psychotherapeut werk ik volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd door het GGZ kwaliteitsstatuut en is via kwaliteitsstatuut inzien.

Een probleem of klacht
Klachtenprocedure
Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan vindt u in de informatiefolder “Klachtenregeling LVVP Wkkgz” verdere uitleg en mogelijkheden.

Klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
Het is mogelijk dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de hulpverlening of hulpverlener, hoe deze georganiseerd is of over de relatie met de hulpverlener.
Het is belangrijk deze klacht ter sprake te brengen want zo voorkomt u dat er onvrede blijft bestaan en dat verdere hulpverlening belemmerd wordt.
De klachtenregeling is gericht op het opheffen van gevoelens van ongenoegen en onrecht en zo mogelijk op herstel van de relatie met de hulpverlener.
Klachten kunnen ingediend worden door cliënten of hun nabestaanden, zowel tijdens als na afloop van de behandeling. Voor het indienen van een klacht kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Inzien dossier voor visitatie
Uw behandelaar is lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en wordt één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.

Wat is een visitatie?
Bij een visitatie vindt er een inspectie van de praktijk plaats waar u in behandeling bent. De gang van zaken bij de praktijk wordt onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvangt uw behandelaar een visitatiecertificaat als bewijs dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.
In het kader van deze visitatie vindt er een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Ook als uw behandeling is afgesloten, kan uw dossier nog ingekeken worden. Er worden gemiddeld 4-5 dossiers per behandelaar ingezien.
Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door een visiteur, die ook collega is. Het doel is om te zien of uw dossier compleet is, ofwel alle onderdelen van het dossier aanwezig zijn. Ook wordt bekeken of deze onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de medische inhoud beoordeeld. Dit betekent dat verslagen van gesprekken, verslagen van onderzoeken, inhoud van brieven of andere correspondentie niet worden gelezen. Daarbuiten is de visiteur zelf ook behandelaar en moet hij/zij zich houden aan zijn/haar beroepsgeheim. Dit betekent dat zij de informatie uit uw dossier geheim moeten houden voor anderen.

Geeft u toestemming?
Uw behandelaar vraagt hierbij om uw toestemming voor het inzien van uw dossier voor de visitatie. Als u geen toestemming geeft, mag het dossier anoniem ingekeken worden. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedag en -maand, Burgerservicenummer (BSN) en beroep ‘weggestreept’ worden, zodat u niet als persoon herkenbaar bent.
Voor eventuele vragen kunt u bij uw behandelaar terecht.


Annemarie Gerritsen is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd eind 2022 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.